Algemene voorwaarde Sufax 2021

Onze algemene voorwaarde zijn digitaal verkrijgbaar via onderstaande PDF

Geen zin om alle kleine lettertjes door te spitten? Hieronder zijn de meest belangrijke voorwaarde:

​Offertes:

 • 2.1  Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

Rechten van intellectuele eigendom

 • 4.1 Sufax behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op de door Sufax verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, blauwdrukken, omschrijven, prototypes en alle overige in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter eigen kennis gekomen plannen en ideeën. Opdrachtgever dient met deze gegevens / informatie derhalve zodanig om te gaan dat deze evenmin oneigenlijk gebruikt kunnen / kan worden door derden. In verband hiermee is opdrachtgever gehouden de diensten en voortvloeiende producten slechts te gebruiken op de wijze zoals overeengekomen en zal opdrachtgever, indien en voor zover van toepassing, de volledige naam van opdrachtnemer vermelden in haar publicaties / uitingen conform de APA6 stijl of overeenkomstig. Deze rechten kunnen overgedragen worden via een aparte overeenkomst indien beide partijen dit noodzakelijk achten.

 • 4.2 Sufax behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 • 4.3 Sufax behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content in latere projecten te gebruiken.

 • 4.4 Sufax en eventuele onderaannemers (derden) behoudt zich het recht om de voor opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden met vermelding van opdrachtgever en doel van gegunde opdracht (in geval van geheimhouding gelden mogelijke andere voorwaarde). Hieronder vallen ook publicatie van resultaten op sociale media kanalen etc.

Prijzen, meerwerk en uitvoering van werkzaamheden

 • 5.1  De diensten van Sufax worden verricht tegen de prijs die Sufax na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert of vermeld zijn in offertes.

 • 5.2  Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert Sufax een uurtarief van €82,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten. Alle arbeid tussen 20:00 en 00:00 wordt extra belast met een toeslag van 25% en tussen 00:00 en 06:00 met 50%. Voor arbeid op zaterdag en zondag, geldt een extra toeslag van respectievelijk 50% en 100%.

 • 5.3  Indien derden de prijzen verhogen buiten de invloedsfeer van Sufax, is Sufax gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen naar de klant. Denk hiervoor onder andere aan het verhogen van belastingen, heffingen en materiaalkosten, repro, portals, API calls, licenties, project specifieke abonnementen, afhandelingskosten etc.

 • 5.4 Indien Sufax op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Sufax in 5.2. Sufax is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 Betaling

 • 9.1     Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

 • 9.3     Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Sufax een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum per bankoverschrijving.

 • 9.4     Wij geloven in goed ondernemerschap en behorende betalingstermijnen zowel credit als debet, daarom indien de afnemer standaard afwijkt van de gestelde betaaltermijn van veertien dagen [artikel 9.3] bijvoorbeeld door de afnemer standaard gestelde inkoopvoorwaarde zal de rekening met 5% worden vermeerderd bij 30 dagen, 10% bij 60 dagen, 15% bij 90 dagen en 20% na 120 dagen in de vorm van klein financieringskosten.

 • 9.5     Indien de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Sufax verschuldigd van 5,0%  over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend na een periode van 120 dagen. Bij vertraging van betaling onder 120 dagen geldt artikel 9.4.​

Gewoon knippen en  plakken, open concept by Sufax  2021